keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Työssäoppimisprosessin ohjaus blogin avulla


Case: Työssäoppimisprosessin ohjaus blogin avulla. Ohjausmateriaalina kirjallista ja videomateriaalia.MITÄ?
Tutkinnon osa: Kasvun tukeminen ja ohjaus
Työssäoppimispaikat: Päiväkodit Helsingin ulkopuolella
Työssäoppimisjakso: 6.10 - 14.11.2014 (5 viikkoa)
Yo-pohjaisia lähihoitaja-opiskelijoita ja työssäoppimisen ohjaajia: Alussa 10, lopussa 7
Tavoite: Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaaminen ja ammattiosaamisen näyttöön valmistautumisen tukeminen blogin avulla sekä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön arviointi (osan kohdalla) etäyhteyden avulla.
Pedagoginen tavoite: Työssä oppimisen prosessin ja ammatillisen kasvun tukeminen  ympäristössä, jossa palautteen hakeminen ja saaminen sekä opiskelijoiden ja työssäoppimisen ohjaajien välinen vuorovaikutus on nopeaa ja monipuolista, mutta virtuaalista.    
Menetelmät: Blogger (suljettu yhteisö), sähköposti, puhelin (puhelut ja tekstiviestit).
Orientaatio: Opiskelijoiden valitseminen työssäoppimispaikkojen sijainnin mukaan. Yksi lähiohjaustunti, jolloin opiskelijat kirjautuvat blogin käyttäjiksi ja harjoittelevat käyttöä kirjoittamalla kommentointi-kenttään.

MITEN?
A. Työssäoppimisen prosessi video-ohjauksen ja videoita tukevien kirjoitusten avulla.
1) Työssäoppiminen: Jakson tavoitteet, vuorovaikutus, menetelmät.
2) Ammattiosaamisen näytön suunnitteleminen: Näyttöpäivät ja ohjaustuokio.
3) Arviointi: Ammattiosaamisen näytön kriteerien avaaminen, esimerkit, 'miten näytän osaamiseni', itsearviointi, arviointikeskusteluun valmistautuminen.

B. Erityisteemat: Salassapito, vanhempien kohtaaminen, palautteen saaminen ja antaminen, varustus.
- Erityisteeman mukaiset aiheet käsitellään blogiteksteissä.

C. Sivuston materiaalit
- Ammattiosaamisen näytön ohjeet ja arviointikriteerit, sopimuslomake, työvuorolista, arviointilomake jne.
- Ammattiosaamisen näytön kriteerien lukuohjeet.
- FAQ-useimmin esitetyt kysymykset
- Ohjausvideot (3kpl)
- Palautelomake

D. Vuorovaikutus.
- Kommentointiin ja vuorovaikutukseen on mahdollisuus blogitekstien, -materiaalien ja ohjausvideoiden yhteydessä.

E. Etäarviointi.
- Kolmen opiskelijan kohdalla kaiutinpuheluna toimiva etäarviointi
- Ohjeistus blogissa, varmistus tekstiviestinä opiskelijoille.

F. Palaute.
- Palautelomake sekä opiskelijoille että työssäoppimisen ohjaajillle sähköpostilla, blogin sivuilla ja paperiversiona vietynä niille, joilla lähiarviointi.

HAVAINNOT?

A. Idea blogikirjoitusten ja video-ohjaamisen käyttämisestä prosessiohjauksessa on hyvä. Kuvamateriaalin runsaampi käyttäminen olisi tehnyt blogia elävämmäksi. Kirjoitusten ja videoiden julkaisemisajankohta on tärkeä. Videoiden tekeminen oli työlästä ja aikaa vievää, mutta juuri niihin kannattaa panostaa. Blogitekstejä olisi voinut olla enemmänkin kuin 2-3 viikossa? Blogin lukemisen motivointina käytetyt tekstiviestit olivat työläitä, mutta toimivia.

B. Erityisteemoista olisi voinut vaatia / toivoa enemmän keskustelua ja niitä olisi voinut olla enemmänkin varsinkin ammattiosaamisen näytön suunnitteluun liittyen (esim. teemat: Ryhmän ohjaamisen vaikeudet, lapsen yksilöllinen tukeminen, tilanteen lukutaito siirtymätilanteissa, lasten leikin tukeminen ja mahdollistaminen ulkona, lapsen tasoinen vuorovaikutus jne).

C. Sivuston materiaaleja ei ohjausvideoita lukuun ottamatta juuri käytetty. Osa olikin samoja kuin paperiversiona toimitettu ohjenippu. Materiaalin käyttöön ohjaaminen teksteissä jäi yhden kirjoituksen varaan. FAQ-osio olisi varsinkin hyödyllinen.

D. Kommentointi jäi opiskelijoiden ja opettajan väliseksi. Osa opiskelijoista oli aktiivisempia ja toiset passiivisempia. Suurimmaksi osaksi kommentit sisälsivät ajankohtaisia ja akuutteja kysymyksiä, joihin vastasin heti (saman vuorokauden aikana). Kommentointivelvoitteet (2 kpl: tavoitteet ja ohjaustuokion suunnitelma) toimivat vaihtelevasti. Osaa opiskelijoista piti aktivoida tähän. Kovinkaan aktiivisen kommentointikentässä tapahtunutta vuorovaikutusta ei voi pitää. Kommentointivelvoite olisi voinut olla vähintään viikoittainen.
 
E. Kaiutinpuheluna toiminut etäarviointi toimi osin hyvin ja osin tyydyttävästi. Yhden puhelun aikana tapahtunut  'pätkiminen'  häiritsi keskustelua. Hyvät etukäteisohjeet ja puhelun etenemisen suunnittelu edesauttoivat keskustelun ryhdikästä etenemistä ja asioiden käsittelemistä. Mm. puheenvuorojen jakaminen ja yhteisen ymmärryksen tarkistaminen oli tärkeää. Kuvan siirtäminen esim. Skype-yhteyden avulla olisi voinut olla toimiva ratkaisu materiaalien käsittelemisen tukena.

F. Palautelomakkeista kävi ilmi, että blogger-ohjauksen ja etäarvioinnin malliin opiskelijat olivat tyytyväisempiä kuin työssäoppimisen ohjaajat. Opiskelijat olivat tyytyväisiä etenkin video-ohjaukseen. Ohjaajista osa oli vain vilkaissut blogia opiskelijan näyttämänä. Osalla oli vaikeuksia kirjautumisessa, osa koki blogin olevan enemmänkin ohjaavat opettajan ja opiskelijoiden välinen ohjauksen työkalu. Kukaan ohjaajista ei osallistunut vuorovaikutukseen blogissa millään tavoin. Kaikki opiskelijat kokivat saaneensa riittävästi tukea ja ohjausta blogin materiaalin, videoiden, tekstien tai viimeistään saamiensa vastausten perusteella. Etäarvioinnissa oheisviestinnän puute koettiin haastavana, mutta ei arviointia heikentävänä tekijänä.

SUOSITUS?

Blogi-perustainen etäohjauksen malli (lähiohjauksen sijaan) sopii hyvin aktiivisille ja motivoiduille opiskelijoille. Menetelmästä hyötyvät eniten ne, jotka asettavat itselleen tavoitteita ja ymmärtävät oman roolinsa aktiivisina tiedon hyödyntäjinä ja hakijoina. Video-ohjaaminen mahdollistaa myös kirjalliseen materiaaliin tottumattomien opiskelijoiden ohjaamisen.


Blogin hyödyntämistä on opettajan vaikea edellyttää, saati kontrolloida, joten suurin vastuu omasta oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Tällä hetkellä lähihoitaja-koulutuksessa etäohjauksesta eniten hyötyvät opiskelijat löytynevät aikuis- ja yo-pohjaisista sekä soveltuvin osin pk-pohjaisista ryhmistä 

Blogi-perustainen etäohjauksen malli lähiohjauksen ohella voisi hyödyttää kaikkia ammatillisia opiskelijoita. Parhaimmassa tapauksessa se voisi virittää etäohjauksen malliin myös niitä, jotka myös lähiohjausta toistaiseksi tarvitsevat. Suurimmat hyödyt blogi-ohjaamisessa on sen mahdollisuudet vuorovaikutuksellisuuteen ja nopeaan palautteen saamiseen, josta kaikki blogin käyttäjät hyötyvät. Opiskelijoiden ja työssäoppimisen ohjaajien vertaiskeskustelu - ja ohjaus voisi parhaimmillaan johtaa ohjaava opettajan roolin murtumiseen opettajasta ohjaajaksi ja suuntaviivojen näyttäjäksi. Tämä heikentäisi myös toisinaan epätasa-arvoisia asetelmia opiskelijoiden välillä suhteessa ohjaavalta opettajalta ja työssäoppimisen ohjaajalta saatuun ohjaukseen.

Jatkossa aion ehdottomasti käyttää blogi-ohjausta lähiohjauksen sijaan tai vähintäänkin ohessa. Jatkossa haaste on etenkin työssäoppimisen ohjaajien mukaan saamisessa sekä kyseisten menetelmien hyödyntämisessä.

Vaadittava tekniikka etäarvioinnin mahdollistamiseksi on olemassa, mutta vaihtelevasti työpaikoilla käytettävissä.  Etäarvioinnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä on edetty työssäoppimispaikkojen ja -ohjaajien valmiuksia kunnioittaen. 

LISÄTIETOA
Stadin ammattiopisto, Anne-Marie Leskinen, hyvinvointiala (lähihoitajakoulutus)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti