maanantai 24. marraskuuta 2014

Osaamistavoitteiden mukaisten työtehtävien dokumentointia Facebookin oppimispäiväkirjaan

Case: Osaamistavoitteiden mukaisten työtehtävien dokumentointia Facebookin oppimispäiväkirjaan. Autoalan opiskelijoiden ja opettajan yhteisöllistä työskentelyä.
MITÄ

Kyseessä oli autoalan opiskelijoiden työssäoppiminen, joka liittyi Auton korjaaminen tutkinnon osaan ja sen ammattitaitovaatimuksiin. Työtehtävien dokumentoinnissa opiskelijat käyttivät oppilaitokselta lainaamiaan iPadeja tai omia mobiililaitteitaan. Opiskelijaryhmälle perustettiin oma suljettu Facebook-ryhmä. Tavoitteena oli tuoda näkyväksi opiskelijan ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista oppimista ja osaamista sekä oppia toinen toisiltaan.MITEN 

Työssäoppimista edeltävällä kahdeksan viikon oppilaitos-/työsalijaksolla opiskelijat opettelivat iPadin ja Facebookin käyttöä dokumentoimalla työtään. Näin he saivat hyvät valmiudet toimia samalla tavalla myös työssäoppimisen yhteydessä.  

Esimerkki: Nivoin opetukseen mm. osaamistavoitteissa olevan yrittäjyyden, jotta opiskelijalle hahmottuisi sisäisen yrittäjyyden ja kustannustietoisuuden merkitys mm. se mistä se oma palkka kertyy ja miten auton korjaamisen hinta muodostuu sellaiseksi kuin se on. Opiskelijat laskivat työsalissa tietokoneohjelmalla kustannuslaskelman korjattavasta autosta ja liittivät siihen kuvat. Näitä käytiin sitten läpi teoriatunneilla. Ohjeena Facebookissa työskentelyyn oli, että opiskelijat kirjaisivat kerran viikossa viestinsä Facebook-ryhmään. Jotkut toivat tuotoksensa kerran päivässä, jotkut joka toinen päivä ja joku kerran kuussa. Joitakin tarvitsi käydä patistamassa. Ohjeena oli myös, että kommenttien tuli olla asiallisia.   

Opiskelijan on helpointa kommentoida muutamalla sanalla heti, kun homma on tehty. Osalta tuli pitkiä selostuksia ja osalta muutamalla sanalla. Pystyin kuitenkin tunnistamaan oppimista, ei siellä montaa sanaa tarvitse olla. Jokaisen opiskelijan työskentely dokumentoitui Facebookiin ja opettajan oli mahdollista tutustua siihen rauhassa päivän aikana. Näin oli myös mahdollista antaa kullekin opiskelijalle palautetta ja hänen tarvitsemaansa ohjausta.

Koulunkäyntiin liittyviin viesteihin kommentoin yleisesti. Pidin huolta tietosuojasta eli opiskelijan omaan opiskeluun tai työssäoppimisessa esiin nousseisiin tietosuojaan liittyviin asioihin kommentoin yksityisviestillä. Työssäoppimisjakson jälkeen keskustelimme opiskelijoiden kanssa työssäoppimisjakson kokemuksista sekä käsittelimme Facebookissa esiin tulleita haasteellisia kysymyksiä. Hyödynsin niitä myös tarpeen mukaan seuraavan jakson opetuksessa


 HAVAINNOT 

Käytännön läheiset esimerkit ja tekeminen kiinnostivat opiskelijoita. Kun ammattitaitovaatimukset linkittyivät käytännön tekemiseen, opiskelija hahmotti paremmin niiden yhteyden omaan toimintaansa ja samalla myös oman ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisensa.

Opiskelijan aktiivinen osallisuus omaan oppimiseensa vahvistuu. Tällainen työskentely tekee opiskelijan oppimisen näkyväksi ja vahvistaa itsetuntoa. Facebook on tuttu useimmille opiskelijoille, jolloin on matala kynnys osallistua. Tuotosten (kuvat, videot ja teksti) liittäminen ryhmäalueelle on helppoa.

Opiskelijat olivat innostuneita tuomaan Facebook-ympäristöön kuvia ja tekstiä myös vapaa-aikanaan tekemistään auton korjauksista. Näin voi hyödyntää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ohjeistin suullisesti, että Facebook-ryhmään voi laittaa mitä vaan, vaikkapa lomakuvia. Nuorten kanssa ei kannata rajoittaa liikaa, jotta innostus yhteiseen työskentelyyn syntyisi ja kasvaisi. Opettajan tulee osata suodattaa asiat, jotta oppimisen ilo säilyisi. Työskentelyn pitäisi pysyä opiskelijalähtöisenä. 

Opettaja kykeni seuraamaan yksittäisen opiskelijan oppimista ja osaamista niin työsalissa kuin työssäoppimispaikalla tapahtuvassa opiskelussa paremmin.  

Suurin hyöty opiskelijalle oli vertaisoppiminen, joka toimi erinomaisesti Facebookissa. Opiskelijat saivat vinkkejä toisiltaan ja kykenivät hyödyntämään niitä omassa toiminnassaan työssäoppimispaikalla. Opettaja myös näki, ketkä olivat käyneet katsomassa viestejä. Opiskelijat lähentyivät huomattavasti toisiaan. Sosiaalisen median käyttö mielestäni vahvisti ryhmän tiimi-/me-henkeä. 

Tällainen lähestymistapa on helppo, kun ei välttämättä tarvitse keskustella face to face vaan asian voi tuottaa kuvina ja tekstinä monesti paljon helpommin. Esimerkiksi eräs opiskelija oli hyvin hiljainen, mutta hän teki ihan valtavan paljon päivityksiä Facebookiin, lyhyttä tekstiä ja kuvia, mutta aineistoa tuli kumminkin.  

Tekstin tuottamisen kynnyksen pitäisi olla matala. Itse olen sanonut, että ei ole väliä, millaista kieliasua käytätte, kunhan tuotatte kuvia ja vaikka lyhyenkin tekstin. Yksi mahdollisuus jatkossa olisi, että opiskelijat koostaisivat dokumentoimaansa aineistoa äidinkielen tunnilla, jolloin he myös oppisivat muokkaamaan omaa tekstiään äidinkielen vaatimusten mukaisesti.


Laitteita ja Facebookin käyttöä tulee ehdottomasti harjoitella ennen työssäoppimista riittävän paljon. Niiden tulisi olla päivittäisessä käytössä, jolloin käyttö on sujuvaa myös työssäoppimisessa. Näin opiskelija kykenee keskittymään työssäoppimisessa itse työn sisältöön. Dokumentointi on jo automatisoitunut.  

Työssäoppimispaikkojen kanssa pitää sopia, saavatko opiskelijat ottaa kuvia. Tähän asti yritykset ovat antaneet luvan kuvaamiseen. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita yksityisyyden suojan mukaisessa kuvien ottamisessa, esimerkiksi autojen rekisterinumerot eivät saa näkyä, ettei niitä pystytä tunnistamaan. 

Opiskelijat tarvitsevat tätä tietoteknistä ja mobiililaiteosaamista tulevassa työssään autoalalla. SUOSITUS 

Sähköinen oppimispäiväkirja esimerkiksi Facebookissa soveltuu käytettäväksi opiskelijan oppimisen ja osaamisen tunnistamiseen.Sillä pystyy tunnistamaan ammattiosaamisen näytössä, minkälaisia töitä opiskelijat ovat tehneet ja opettaja tietää ihan varmasti, että opiskelijan toiminta täyttää arviointikriteerit.

Kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.LISÄTIETOA 

Stadin ammattiopisto, Janne Kantanen, autoala

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti